• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
优信彩票app手机版
T?p ?oàn Jingye Hà B?c là m?t trong s? các T?p ?oàn thép l?n nh?t trong top 40 doanh nghi?p trên th? gi?i
T?p ?oàn ???c x?p th? 229 trong top 500 doanh nghi?p c?a Trung qu?c, x?p th? 110 trong ngành c?ng nghi?p s?n xu?t c?a Trung Qu?c.
? ? ?Thanh thép b? bi?n d?ng th??ng ???c g?i là cán nóng thép Gan Bar v?i hai x??ng s??n và x??ng s??n ngang d?c phan b? ??ng ??u cùng v?i s? ch? ??o m? r?ng theo chi?u d?c. Hình d?ng c?a x??ng s??n ngang
? ? ? Trung bình & n?ng t?m là thép t?m có ?? dày c?a 4.5-100mm. Trong ?ó, ?? dày c?a 4.5-25mm ???c g?i là thép t?m dày v?a, và ?? dày c?a 25-100mm ???c g?i là t?m n?ng.
? ? ? Hot cu?n cán là thép cu?n ???c làm b?ng t?m ph?i thép, và ???c làm l?nh t?i nhi?t ?? setted th?ng qua h? th?ng làm mát sau khi thành l?p cán b?ng máy cán th? và hoàn thi?n nhà máy và th?c hi?n cho ???c cu?n b?ng máy cu?n, cu?i cùng ?? ???c làm l?nh.
? ? ? C?ng ty này, v?i s?n l??ng hàng n?m 25.000 t?n axit salicylic và 3500 t?n aspirin, là c? s? axit salicylic l?n nh?t trong hi?n t?i world.At chi?m 70% th? tr??ng trong n??c và 35% th? tr??ng th? gi?i.
h?n>>
Th?ng tin
T?p ?oàn Jingye Hà B?c, có tr? s? t?i Qu?n Bình S?n (di?n tích c? s? cách m?ng c?) ti?p giáp v?i Xibaipo (m?t ng?i ??n cách m?ng), là m?t t?p ?oàn ?a ngành và ch? y?u ho?t ??ng trong l?nh v?c thép, h?p ch?t hóa h?c, khách s?n, th??ng m?i và b?t ??ng s?n. Các s?n ph?m chính là: C? s? s?n xu?t thanh bi?n d?ng và ???c c?p ch?ng nh?n s?n xu?t thép c??ng ?? cao hàng n?m